แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารการเกษตร
:::

แพลตฟอร์มข้อมูลข่าวสารการเกษตร

ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รัฐบาล, สถาบันการศึกษา, ศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ จับมือกันให้บริการการอบรมแบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต, การแปรรูป, การขนส่ง, การตลาด, และการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ, ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรแก่เกษตรกรรุ่นใหม่, การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ, การขายหน้าสวน, การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและอาหาร, การรวมตัวกันก่อตั้งองค์กรเกษตรกร เพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่า, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, การตลาดในท้องที่, การให้คำปรึกษาด้านการตลาดระหว่างประเทศ, และการพัฒนาความรู้สามารถเกษตรกร ฯลฯ