นวัตกรรมเกษตร / Agriculture Innovation
:::

นวัตกรรมเกษตร / Agriculture Innovation

  •  2022.11.07

    องค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร

    การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นหัวข้อสำคัญในการพัฒนาการเกษตร นอกจากการปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรแล้ว เข้าร่วมเพื่อเสริมแรงงานภาคเกษตร พร้อมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตกรรมและการตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

  •  2022.10.17

    อนาคตใหม่สำหรับการเกษตร - เกษตรกรรม x นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

    จำเป็นต้องผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้แนวคิดริเริ่มสู่การเกษตร สร้างรายได้ที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเกษตรของไต้หวัน “การเกษตร X สร้างสรรค์” เป็นสร้างศักยภาพที่ดีในการพัฒนาต่อไปในอนาคต