:::

ตัวอย่างศึกษา

พูดคุยเกี่ยวกับร้านอาหารสีเขียว
เวลาที่โพสต์ 2022.08.08

พูดคุยเกี่ยวกับร้านอาหารสีเขียว

การปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตร มุ่งสู่การเกษตรอัจฉริยะ
เวลาที่โพสต์ 2022.08.01

ในอนาคต ยังคงต้องบูรณาการเทคโนโลยีอัจฉริยะต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตการเกษตรที่ชาญฉลาด, การขายแบบดิจิทัล, ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและยกระดับการเกษตรในภาพรวม, สร้างการเกษตรที่ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน

ร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นเจาะตลาดเกษตรกรรม อุปทานทางการเกษตรในอนาคตขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ
เวลาที่โพสต์ 2022.07.25

ผู้ประกอบการช่องทางการขายปลีกในญี่ปุ่นต่างหันมาทำการตลาดเกษตรกรรม ร่วมมือกับเกษตรกรก่อตั้งฟาร์ม ทำให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การแปรรูป การผลิตสินค้า และการจำหน่าย สามารถควบคุมวิธีการผลิต อุปทาน และคุณภาพของสินค้าเกษตร