คุณค่าที่ยั่งยืนของฟาร์มเพื่อการพักผ่อน – ยกตัวอย่าง Toucheng Leisure Farm
:::

คุณค่าที่ยั่งยืนของฟาร์มเพื่อการพักผ่อน – ยกตัวอย่าง Toucheng Leisure Farm

4 0 ปีกว่าของการดำเนินงาน นับตั้งแต่ก่อตั้งปี 2522 Toucheng Leisure Farm ได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาการเกษตร และออกแบบรายการนำเที่ยวต่างๆ สำหรับประชาชนทั่วไป ในปี 2562 ดำเนินการฟาร์มสาธิตเกษตรหมุนเวียนได้รับการสนับสนุนโดยกรมการวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเมือง Hualien ของสภาการเกษตร (Hualien District Agricultural Research and Extension Station of Council of Agriculture : COA) เบื้องหลังความสำเร็จของการเป็นฟาร์มต้นแบบของการเกษตรเพื่อการพักผ่อน คืออะไร?

 

สร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ — การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดขับเคลื่อนทีมงานที่มั่นคง

ฟาร์ม Toucheng ได้บูรณาการความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ, ชมรมการศึกษา, สมาคมส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพักผ่อน, องค์กรไม่แสวงผลกำไร ฯลฯ เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรไม่ถูกจำกัดด้วยจำนวนของพนักงานประจำ ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาช่องทางการให้คำปรึกษาหารือ ในการพัฒนากิจกรรมจากประสบการณ์ใหม่ๆ และได้นำรูปแบบแนวคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น โดยการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ MOU, การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการนำเที่ยวในหลายภาษา, และยังดำเนินการเพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศอีกด้วย สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง ร้อยละ 25 และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ก้าวแรกของการปฏิรูป — การเข้าใจตนเองและทรัพยากรของฟาร์ม

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหวังว่าจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดังนั้นฟาร์ม จึงต้องยึดเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีที่สุด โดยออกแบบกิจกรรมเชิงโต้ตอบ การดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามามีส่วนร่วม สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ทรัพยากรในฟาร์มประกอบด้วยทรัพยากรที่มองเห็นได้และทรัพยากรแฝงทางวัฒนธรรมที่มองไม่เห็น ทรัพยากรที่มองเห็นของฟาร์ม เริ่มต้นจาก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของฟาร์มว่าอยู่ใกล้ภูเขาหรือชายทะเล? มีแม่น้ำและลำธารไหลผ่านหรือไม่? ผลผลิตทางการเกษตรที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น และผลผลิตทางการเกษตรในฟาร์มมีอะไรบ้าง? มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ เช่น มีสถานที่ทำปุ๋ยหมักและทุ่งเกษตรอินทรีย์หรือไม่? ทรัพยากรเหล่านี้ จะต้องมีการระบุและจำแนกประเภทให้ชัดเจน แต่ละอุตสาหกรรมการเกษตรจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสภาพอากาศและคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ การระบุและจำแนกประเภทของทรัพยากรสัมพันธ์เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรและกิจกรรม

 

การออกแบบและการพัฒนากิจกรรมเชิงนวัตกรรม ต้องใช้ทรัพยากรทางการเกษตรที่หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ คุณลักษณะเหล่านี้สามารถต่อยอดจากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น มูลค่าของวัสดุที่มีค่าควรแก่การถนอมรักษาในท้องถิ่น สามารถดึงสิ่งแหล่านี้มาพัฒนาเป็นกิจกรรมในท้องถิ่น เช่น เทศกาลนิทานพื้นบ้านและเกมพื้นบ้านของเด็ก ฤดูกาลน้ำแร่ออนเซนเป็นทรัพยากรที่มีค่าเช่นกัน การออกแบบโปรแกรมและรายการนำเที่ยวสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ก็ต่อเมื่อ คัดแยกทรัพยากรและอุปนิสัยของนักท่องเที่ยวแล้วเท่านั้น

 

การสร้างความแตกต่าง — การต่อยอดทรัพยากรที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

เมื่อทุกฟาร์มปลูกผักและเลี้ยงไก่ แล้วอะไรคือจุดเด่น หรือคุณลักษณะเฉพาะของฟาร์มท่องเที่ยวแต่ละแห่ง?

 

ยกตัวอย่าง สวนผักออร์แกนิกในฟาร์ม Toucheng ผักออร์แกนิกในสวน จะถูกจัดส่งไปให้โรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือในท้องถิ่น และกลับคืนสู่ท้องถิ่น" นอกจากนี้ ได้นำผักที่มีสีต่างกัน มาพัฒนาเป็นกิจกรรมเชิงประสบการณ์ โดยการสกัดเม็ดสีธรรมชาติจากผัก และอาศัยนักศึกษาต่างชาติเป็นไกด์นำทัวร์อาหารและฟาร์ม แนะนำแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมผนวกแนวคิดการใช้ปฏิทินอาหารเป็นกิจกรรมเสริม จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผักพื้นเมือง นำเสนอแนวคิดผักในสวนสู่โต๊ะอาหาร และประยุกต์เป็นกิจกรรม “ครัวชนบท” และด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานวิจัยทางการเกษตรของเมือง Hualien นำเสนอและส่งเสริมกิจกรรมทัวร์ "การเกษตรครบวงจร" ภายในโปรแกรม สามารถนำเสนอการจัดการพืชผลในฟาร์ม, แนะนำโรงทำปุ๋ยหมักและผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นเหล้าองุ่น ด้วยการประสานงานความร่วมมือกันในแต่ละหน่วย ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ทรัพยากรและเทคโนโลยีจะต้องถูกปรับแปลงให้เป็นกิจกรรมเชิงประสบการณ์เพื่อสร้างรายได้ ด้วยทรัพยากรที่มีในปัจจุบัน การพัฒนาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ออกแบบกิจกรรมเชิงประสบการณ์ ทำให้เกิดความแตกต่างและเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถพัฒนาเป็นมูลค่าเฉพาะที่ไม่อาจถูกแทนที่ได้

 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม "บริการที่ต้องจ่าย"

การแนะนำให้ความรู้โดยไกด์ในรูปแบบทัวร์ มักจะถูกลืมเลือน กิจกรรมสามารถสร้างประสบการณ์ได้ แม้จะไม่มีมาตรฐานเชิงตัวเลข ดังนั้นจึงควบคุมคุณภาพได้ยาก ผู้บริโภคจ่ายเงินเข้าร่วมกิจกรรมและไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ติดมือกลับบ้าน ดังนั้นจึงต้องอาศัยการออกแบบกิจกรรมหรือการสร้างสรรค์บริการที่สร้างความทรงจำหรือประสบการณ์ที่น่าประทับใจ การออกแบบกิจกรรรมเช่นนี้ ฟาร์ม Toucheng เรียกว่า "สคริปต์" สคริปต์ที่ดีจำต้องประกอบด้วย อุปกรณ์ประกอบฉาก และบทสนทนาที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเน้นการลงมือทำ ทีมงานของฟาร์ม Toucheng Farm ประกอบด้วย ทีมอุปกรณ์ประกอบฉาก ซึ่งมีหน้าที่ออกแบบอุปกรณ์ประกอบฉากที่จะต้องใช้แต่ละเวลาและพื้นที่ แล้วแชร์สคริปต์ให้กับสมาชิกในทีมอื่นๆ ให้รับทราบบทบาทที่พวกเขาต้องเล่นในแต่ละกิจกรรม ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถซึมซับบรรยากาศและสัมผัสประสบการณ์ในภาพรวม นอกจากนี้ การจัดบรรยากาศ แสง และการใช้วัสดุตกแต่งในร้านอาหารที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย ร้านอาหารในร่มสามารถตกแต่งในลักษณะ ครัวชนบทแบบเรียบง่าย ขายอาหารที่ปรุงด้วยหม้อใบใหญ่ หากเป็นสนามหญ้า ให้จัดวางโต๊ะยาว เครื่องลายคราม แล้วจุดเทียนสร้างบรรยากาศ ให้นักท่องเที่ยวสุนทรีย์ไปกับบรรยากาศ สร้างความแตกต่างในแต่ละกิจกรรม จูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในครั้งต่อๆ ไป

 

ความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความก้าวหน้า

การระบาดใหญ่ของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวและภาระงานในฟาร์มลดลงมาก เจ้าหน้าที่ฟาร์มไม่สามารถให้บริการโดยตรงต่อนักท่องเที่ยว แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะทบทวนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และวิธีการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยหวังว่าหลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือของสภาการเกษตร COA ให้แนวทางการปรึกษาหารือกับบุคคลที่สาม การพัฒนาแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อน การพัฒนากิจกรรมประสบการณ์ใหม่ ทุกอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับวิกฤตอายุที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากดำเนินการมาเป็นเวลานาน พวกเขาจะต้องทำการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และยอมรับกับสิ่งกระตุ้นจากภายนอก ทำการตรวจสอบกิจการตัวเองเพื่ออนาคตที่สดใส

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฟาร์มหลายแห่งกำลังไปได้สวย แต่เนื่องจากลักษณะที่คล้ายคลึงกันและกิจกรรมที่ซ้ำๆ  พวกเขาจึงพบความยากลำบากในการดำเนินกิจการให้ยั่งยืน แต่หากมีการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งโครงสร้างทีม การวิเคราะห์ การพัฒนารายการ/กิจกรรมนำเที่ยวสำหรับลูกค้าให้ดีแล้วจะสามารเพิ่มมูลค่าให้กับฟาร์มได้ ในช่วงกี่ปีมานี้ ฟาร์ม Toucheng Leisure Farm สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สองประการหลัก คือ หนึ่งสามารถส่งเสริมกิจกรรมที่ยั่งยืน และสองสามารถทำกำไรได้ หวังว่าการแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการเกษตร สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้สำเร็จ และสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเพิ่มมูลค่าภาครวมของอุตสาหกรรม