อนาคตใหม่สำหรับการเกษตร - เกษตรกรรม x นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
:::

อนาคตใหม่สำหรับการเกษตร - เกษตรกรรม x นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์

I. คำนำ

ในไต้หวัน เกษตรกรรมมีบทบาทสำคัญเสมอมา เกษตรกรรมเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจแยกออกจากชีวิตของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจ และนิเวศวิทยา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้รูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมยากที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่เพียงชอบผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่และอร่อยเท่านั้น แต่ยังคาดหวังความสวยงามทางภาพลักษณ์และความสุขทางจิตใจอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จำเป็นต้องผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิม ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้แนวคิดริเริ่มสู่การเกษตร เพื่อสร้างสรรค์ฟาร์มที่มีผลิตภัณฑ์เฉพาะตัว สร้างรายได้ที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเกษตรของไต้หวัน “การเกษตร X สร้างสรรค์” เป็นสร้างศักยภาพที่ดีในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

 

II “การเกษตร X สร้างสรรค์” สามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย

ก่อนการปฏิบัติจริง ควรทำความเข้าใจเนื้อหาและการใช้งานของแอพพริเคชั่น เพื่อให้การติดตั้งสามารถใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น เราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด

 

(1) ผลิตภัณฑ์ — ระบุคุณลักษณะเฉพาะและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ก่อนอื่นควรพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นโดดเด่น ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทใดและจำนวนเท่าใด แม้แต่ผลิตภัณฑ์ธรรมดาๆ ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ ตัวอย่างเช่น Nextland (รูปที่ 1) เดิมเป็นบริษัทผลิตอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ ต่อมาผสมผสานความรู้ประสบการณ์ก่อตั้งเป็นโรงเลี้ยงหมูเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองหยุนหลิน จัดแสดงอุปกรณ์ของใช้จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร ให้บริการอย่างครบวงจร สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยว เกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ จากการการเยี่ยมชมการผลิตและการบรรยาย จากตัวอย่างของโรงเลี้ยงหมู Nextland Agriculture and Creative Tourism Factory แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ก็สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการบูรณาการความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้

ภาพที่ 1: การแนะนำโรงเลี้ยงหมูเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรม Nextland Agriculture and Creative Tourism Factory

(2) บรรจุภัณฑ์ - วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษ มีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม

ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบมักมาพร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่ดี บรรจุภัณฑ์ที่ดีไม่เพียงต้องตรงตามลักษณะของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังต้องทำให้ผู้บริโภครับรู้และตระหนักสิ่งที่เราต้องการสื่อด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ภาพนอกหรือการใช้งานต้องอาศัยความเข้าใจและการวางแผนอย่างเป็นระบบ บรรจุภัณฑ์สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมมากขึ้น หีบห่อบรรจุภัณฑ์สามารถผนวกความโด่ดเด่นของวัฒนธรรมท้องถิ่น เน้นย้ำลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ก็สามารถบ่งชี้ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เห็ดอบแห้ง LUYAO ECOLOGY MUSHROOMS ที่ใช้กระดาษคราฟท์ธรรมชาติ สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์  ตอบโจทย์ผู้แสวงหารสชาติที่เป็นธรรมชาติและดั้งเดิม นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของคุกกี้ "เรื่องของเห็ด Mushroom Stories" (รูปที่ 2) ออกแบบลักษณะคล้ายหนังสือ ทำให้สินค้าเกษตรไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรธรรมดา เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์ผนวกในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม เป็นการเพิ่มสีสันให้กับชีวิตประจำวันและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องที่ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม และกลายเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ทางอุตสาหกรรม

รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์เรื่องราวของเห็ด (ได้รับความอนุเคราะห์จาก: เว็บไซต์เห็ดอบแห้ง LUYAO ECOLOGY MUSHROOMS)

(3) การตลาด – เข้าใจและลงลึกเข้าถึงพื้นที่ ดึงดูดผู้คนด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น

กุญแจสำคัญ คือ การค้นหาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นและเรื่องราวของแบรนด์ที่น่าประทับใจ พยายามผนวกคุณลักษณะเด่นนี้เข้ากับแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์และเสน่ห์ให้กับแบรนด์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีชีวิตชีวา สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค นิตยสาร Cheers เคยสัมภาษณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Green-in-hand (ภาพที่ 3) ว่า เมื่อ 13 ปีที่แล้ว เธอได้รับผลิตภัณฑ์ข้าวห่อหนึ่ง จากผู้หญิงในเมืองฮวาเหลียน และได้แนวคิดเรื่องการตลาดข้าว เธอสร้างแบรนด์ "Green-in-hand" โดยอิงจากเรื่องราวของเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่น "ข้าวหอม" สดทุกห่อ จากฮวาเหลียน กลายเป็นจุดเปลี่ยน และเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นทุกคนก็มีเรื่องราวที่จะแบ่งปัน จุดเด่นของเกษตรกรรายย่อยได้เพิ่มความผูกพันที่ลึกซึ้งให้กับแบรนด์ และช่วยให้ชนะการแข่งขันในกลุ่มย่อย

รูปที่ 3: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ "Green-in-hand"

III โอกาสและอุปสรรคของการเกษตร x วัฒนธรรมและสร้างสรรค์

การเกษตร x วัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่มุ่งเน้นที่คุณลักษณะเฉพาะของสินค้าผลิตภัณฑ์ ปรับเป็นคุณลักษณะทางความรู้สึก อารมณ์ และวัฒนธรรม การผสมผสานลักษณะเฉพาะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อผู้ประกอบการทางการเกษตรไม่น้อย ไม่เพียงขยายฐานลูกค้าและพัฒนาเอกลักษณ์ ยังลบกรอบการเกษตรแบบดั้งเดิม เป็นโอกาสและความสำเร็จที่น่ายกย่องอย่างแท้จริง ในการปฏิบัติจริงอาจพบอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาให้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ตามรายงานวิจัย ศึกษาดอกไม้ในเมือง Tienwei ของโรงเรียนมัธยมศึกษา Ching Cheng High School  ภายใต้หัวข้อ "How Creativity Industry Boosts a Colorful New World รายงานผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า หลายคนยังไม่ชัดเจน เกี่ยวกับ คำจำกัดความของการเกษตรวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ และแนวทางการนำไปปฏิบัติจริง ดังนั้นจึงยากต่อการดำเนินการ ด้วยการรับรู้ที่แตกต่างกัน การทำงานร่วมกันจึงเป็นเรื่องยาก ยากที่จะเห็นผลลัพธ์ในระยะสั้น ผู้คนก็เลือกที่จะล้มเลิกแนวคิด เมื่อเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการจัดการระยะยาวนั้น การเติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งด้านเอกลักษณ์และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผนวกกับการวางแผนที่ดี การเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง การเกษตรวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จะเป็นอนาคตที่สดใสแน่นอน

 

IV. บทสรุป

การเปลี่ยนแปลงหรือการรักษารูปแบบดั้งเดิมนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่จะสร้างความสำเร็จได้อย่างไร วิธีการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองด้วยการมองมุมกว้างและยาว ปัจจุบันด้วยการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล เกษตรกรรุ่นใหม่ได้พยายามปรับเปลี่ยนการเกษตรดั้งเดิมเป็นการเกษตรเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์คุณภาพและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนั้น ความชราภาพและการขาดแคลนแรงงานเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งความกังวล การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นจุดเปลี่ยนในการรักษากำลังคนทางการเกษตร และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ควรเป็นแกนหลักในการบูรณาการและเพิ่มคุณค่าของการเกษตร เพื่อให้การเกษตรของไต้หวันสามารถพัฒนาก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับ